ICP komt in het voorjaar van 2022 met iets nieuws: kringmateriaal voor anderstaligen over het Bijbelboek Ruth. Wat zijn de uitdagingen en waar moet je echt op letten? Ontvang tips van iemand met praktijkervaring… 

Eerst nog even terug naar ons eerste artikel over dit onderwerp? Even vaststellen waarom we eigen Bijbelstudiemateriaal voor anderstaligen ontwikkelen? Waarom is het belangrijk om plekken te creëren waar anderstaligen Bijbels onderwijs kunnen volgen?  

Klik hier: https://www.icpnetwork.nl/nieuws/nieuw-bij-icp-bijbelstudie-voor-anderstaligen-waarom/  

Wat zijn de belangrijkste dingen waar je op moet letten? 

Iemand die ruime ervaring heeft met het geven van Bijbelstudie aan anderstaligen en veel kan vertellen over de praktijk, is Eszter Bruining. Vanuit haar persoonlijke lessen geeft ze ons een overzichtje van dingen waar we mee te maken krijgen. Hoe gaan we hier mee om, zodat we op een succesvolle manier samen met anderstaligen Bijbelstudie kunnen doen? 

Eszter: “Wanneer ik terugdenk aan de afgelopen 6 jaar, sinds ik Bijbelstudie geef aan anderstaligen, zie ik dat ik het op verschillende manieren gedaan heb. De samenstelling van onze groep was altijd heel divers, niet alleen qua taalniveau maar ook wat de religieuze, kerkelijke, culturele, maatschappelijke achtergronden en leeftijd betreft. Mensen zijn verschillend en hebben ook verschillende behoeften, daarom waren steeds andere manieren nodig om de groep op de juiste manier te kunnen leiden.”  

Taalniveau 

In een groep waar de meeste mensen redelijk goed Nederlands spreken, kun je sneller en meer doen dan in een groep waar wij met de meeste mensen helemaal geen gemeenschappelijke taal hebben. Er wordt wel vaak gedacht dat je een Kinderbijbel moet lezen met migranten die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Het is belangrijk dat wij ons realiseren dat het over volwassen mensen gaat met een volwassen  denkniveau, die geestelijke honger hebben. Duidelijke taal is niet gelijk aan kindertaal. 

Religieuze achtergrond
Naast de taalniveau is het heel belangrijk dat wij rekening houden met de verschillende religieuze achtergronden van de deelnemers en met hun Bijbelkennis. Wanneer er in de groep meerdere mensen zijn die nog op zoek zijn naar antwoorden of pas kort geleden Christen zijn geworden, is meer uitleg nodig dan wanneer er alleen Christenen in de groep zijn, die met de Bijbel opgegroeid zijn.  

Het is belangrijk dat wij steeds de nadruk leggen op de kern van het Evangelie en zo goed mogelijk allerlei theologische discussies vermijden. Het is belangrijk om te beseffen dat wij allemaal onderweg zijn en God met ons bezig is.  

Gericht op eenheid en acceptatie 

Wij hoeven niemand te overtuigen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wanneer wij dit wel proberen te doen, veroorzaken wij vaak juist verwarring en chaos in de groep en kunnen mensen beschadigd raken. Het is onmisbaar in zo’n groep, om de verschillen te kunnen laten voor wat ze zijn op dat moment. Om te streven naar eenheid, de nadruk te leggen op wat ons samenbindt en elkaar in liefde te accepteren – ook wanneer wij het niet met alles eens zijn. 

Wat is belangrijk voor de ontvangers?  

Eszter heeft haar groep scherp geobserveerd en heeft ook gevraagd aan de deelnemers wat zij belangrijk vinden aan de Bijbelstudiegroep. 

“Naast het geestelijke, – het samen zingen, leren van de Bijbel, de gesprekken met elkaar, bidden voor- en met elkaar-, is het voor de deelnemers heel belangrijk dat iedereen zich thuis kan voelen in de groep. Iets wat vaak in de Nederlandse samenleving en kerken niet zo ervaren wordt. Ongeacht het Nederlandse taalniveau en het karakter van de mensen mag iedereen gezien en gehoord worden, ondanks dat het heel veel geduld vraagt van iedereen.” 

De deelnemers van de groep benoemen steeds het belang van de persoonlijke, vriendschappelijke relatie met elkaar, maar in het bijzonder met de leider van de groep.  Het is belangrijk dat de Bijbelstudieleider de deelnemers persoonlijk goed kent en belangstelling heeft voor hun achtergrond en cultuur. Er worden veel persoonlijke ervaringen en problemen gedeeld in de groep waarvoor voorbede wordt gevraagd, maar er is ook veel pijn en nood in het leven van de meeste mensen waar  ze alleen met de leider over willen praten. Het is belangrijk om buiten de Bijbelstudie-tijd ook ruimte te maken voor persoonlijk contact met de mensen. Persoonlijke contacten opbouwen en familie zijn voor de mensen die ze in Nederland missen, dat kost heel veel tijd maar het is onmisbaar als wij vertrouwen willen opbouwen met mensen uit andere culturen. 

Wat is de motivatie om zoiets te gaan doen? 

Eszter deelt haar persoonlijke motivatie met ons: “Ik ben begonnen om Bijbelstudie te geven voor anderstaligen omdat ik deze opdracht van God gekregen heb. Het is een roeping. Door mijn migratieachtergrond weet ik ook, hoe waardevol dit is voor de deelnemers. Het vraagt veel tijd, offers en inspanning om zo’n groep te leiden, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Ik zie God aan het werk in het leven van de mensen en ik zie de wonderen die Hij onder ons doet. Ik word hierdoor zelf gesterkt in mijn geloof en tijdens de Bijbelstudies word ik ook door de bijdrage van de deelnemers bemoedigd. Het geeft mij veel blijdschap en telkens nieuwe kracht om door te gaan.” 

Wil je meer weten over het nieuwe kringmateriaal voor anderstaligen? Mail dan naar office@icpnetwork.nl