Stichting Intercultural Church Plants wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ICP zijn derhalve fiscaal aftrekbaar. Hieronder vindt u alle voor ANBI relevante gegevens.

Stichting Intercultural Church Plants (ICP)
Lange Hilleweg 208
3073BX Rotterdam

RSIN: 818106347

KvK-nummer: 24416479

Statutaire doelstelling:
Het op basis van het christelijk geloof toerusten van (indien mogelijk) bestaande kerken bij het stichten van interculturele gemeenten en het ondersteunen van bestaande projecten en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling:
Beppie Wessels, voorzitter
Maarten Atsma, secretaris
Jan Wessels, penningmeester
Zmnako Karem, bestuurslid
Hans Wulffraat, bestuurslid

Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Stichting ICP Nederland had in 2019 twee directieleden, drie medewerkers, één overeenkomst van opdracht (ZZP) en drie vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding.

Beleidsplan:
Het meerjarenplan is hier te downloaden: Visiedocument ICP 2019-2025

Verslaglegging:
Inhoudelijk jaarverslag 2019: Jaarverslag ICP 2019 en financieel verslag: Financieel verslag 2019 – Stichting ICP
Inhoudelijk jaarverslag 2018: Jaarverslag ICP 2018 en financieel verslag: Financieel verslag 2018 – Stichting ICP
Inhoudelijk jaarverslag 2017: Jaarverslag ICP 2017 en financieel verslag: Financieel verslag 2017 – Stichting ICP